Vedtægter Krarup Espe Fodbold

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Krarup/Espe Skytte- Gymnastik- & Idrætsforening.

Stiftet d. 13. november 1974

Stk. 2 Foreningen har følgende underafdelinger:

a) Krarup/Espe fodbold

b) Krarup/Espe skydning

c) Krarup/Espe gymnastik

d) Krarup/Espe håndbold

e) Krarup/Espe badminton

Stk. 3 Foreningens hjemsted er Fåborg - Midtfyn kommune.

Stk. 4 Foreningen består af en bestyrelse, der består af:

1. Formand

2. Kasserer

3. Formænd for de i Stk. 2 nævnte 5 afdelinger.

4. Næstformand, der vælges mellem de 5 formænd for afdelingerne.

Stk. 5 Foreningen er medlem af DGI Svendborg og DSS Svendborg og er undergivet

amtsforeningernes vedtægter. De enkelte afdelinger kan tilslutte sig til de respektive Unioner under Dansk Idrætsforbund.

§ 2

Formål

Stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Som støttemedlem kan enhver optages.

Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden, kassereren eller træneren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt gældende kontingent.

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden.

Stk. 4 Afdelingsbestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4

Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens og afdelingernes højeste myndiged.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 15. februar og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i dagspressen.

Stk. 3 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsordenen for ordinær generalforsamling i hovedafdelingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand eller kasserer på skift for 2 år

7. Valg af næstformand

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Stk. 5 Dagsordenen for ordinær generalforsamling i afdelingerne skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand eller kasserer på skift for 2 år

7. Valg af næstformand

8. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Eventuelt

Stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før udgangen af den måned, hvor ordinær generalforsamling skal afholdes.

Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges halvdelen af medlemmerne.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Ved valg til bestyrelsen til hver afdeling er det kun den pågældende afdelings aktive medlemmer, som har stemmeret.

Stk. 4 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, evt. ungdomsformand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Der kan nedsættes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6 Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

§ 7

Stævner og arrangementer

Stk. 1 De respektive underafdelinger har ret til at arrangere stævner, fester og lignende. Ved større økonomisk hæftelse dog efter godkendelse af hovedafdelingens bestyelse.

Stk. 2 De økonomiske forhold i forbindelse med stævner og arrangementer afholdt af de enkelte respektive underafdelinger, afholder arrangørerne/underafdelingen selv.

§ 8

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamling for regnskab.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 5 Afdelingernes regnskab forelægges skriftligt til generalforsamlingen.

§ 9

Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10

Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra generalforsamlingen, de vedtages på.

§ 11

Udskillelse og opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver henholdsvis DGI Svendborg og DDS Svendborg efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Stk. 3 Hvis en af afdelingerne ønsker at udskille sig fra foreningen for at danne deres egen forening, skal dette vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af den pågældende afdelings aktive medlemmer skal stemme for udskillelse.

§ 12

Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 13. november 1974 og senest ændret på den ordinære generalforsamling d. 3. februar 2006.

Dirigentens underskrift